Přejdi na hlavní menu

Politika integrovaného systému managementu

30. červen 2009

Společnost EKKL a.s. realizuje stavební díla určené pro speciální využívání. Zakládá, obnovuje a udržuje sportovní povrchy a vybavuje sportoviště pro všechny druhy sportů.

Cílem společnosti je trvalá prosperita společnosti. Vedení společnosti a všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi podmínek, jejichž plněním je možno prosperity dosáhnout.

Základní předpokladem úspěchu na trhu se stavebními zakázkami v úzce specializované oblasti je dobré jméno společnosti (povědomí investorů, že produkty společnosti odpovídají jejich představám a jsou dlouhodobě plně funkční, realizace zakázek je nekonfliktní).

Vedení společnosti se rozhodlo svůj postoj k požadavkům zákazníků a k ostatních zainteresovaných stran deklarovat zavedením a certifikací integrovaného systému managementu.

Efektivní integrovaný systém managementu zahrnuje strategii vedení společnosti, je prostředkem k realizaci kvalitních produktů (staveb), plánuje a zajišťuje trvale udržitelný rozvoj společnosti při zachování a/nebo zlepšování životního prostředí a při omezení bezpečnostních rizik pro pracovníky realizující produkty.

Přínosy vyplývající z efektivní funkce integrovaného systému managementu:

 • Zvýšení spokojenosti zákazníků s kvalitou produktů i poskytovanými službami (zákazníci musí být přesvědčeni o solidnosti firmy, o tom, že jejich požadavky na kvalitu jsou a i nadále budou plněny, jejich připomínky věcně řešeny).
 • Společnost zajistí plnění právních požadavků, plánování rozvoje společnosti a jednotlivých zakázek s ohledem na minimalizování negativních vlivů na životní prostředí, trvalá péče o životní prostředí, dodržování pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti zaměstnanců, okolních obyvatel, ochranu vlastního i cizího majetku.
 • Korektní vztahy k zainteresovaným stranám (dobrá spolupráce s dodavateli, plynulá komunikace s orgány místní správy a okolním obyvatelstvem).
 • Efektivní procesy (plnění plánovaných ukazatelů, soustavný a plánovaný rozvoj, zvyšování produktivity práce s využitím nejmodernějších poznatků a metod řízení, snižování vlastních nákladů i nákladů na neshodné produkty, příprava a motivace pracovníků k iniciativě a efektivnosti, jejich zainteresovat na naplnění požadavků a cílů integrovaného systému managementu.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při plnění zadaných úkolů a jejich spokojenos.

Hlavní zásady:

 • Každé zakázce je věnována maximální pozornost od přezkoumání požadavků zákazníka po předání produktu.
 • Při realizaci zakázek jsou uplatňovány technologické postupy snižující riziko neshod (odchylek od požadavku zákazníka) i za cenu vyšších nákladů nebo náročnějších postupů.
 • Při plánování a realizaci jsou respektovány požadavky všech platných zákonných předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technických požadavků na výrobky.
 • Výběr materiálů, postup jejich zpracování a likvidace odpadů respektuje zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Maximální pozornost je věnována pracovnímu prostředí a ochraně zaměstnanců při práci (zaměstnanci jsou vybaveni potřebným zařízením a osobními ochrannými prostředky).
 • Zaměstnanci společnosti aktivně vyhledávají možné zdroje znečištění, možná bezpečnostní rizika.
 • Rozvoj technického zázemí (zdrojů) je plánován a zajišťován s ohledem na kvalitu produktů, ochranu životního prostředí a bezpečnou práci.
 • Jsou vytvořeny, plněny a kontrolovány plány snižující všechna rizika spojená s realizací produktů.
 • Předcházení neshodám a odchylkám (včetně neplnění požadavků zákonných předpisů) je preferováno před řešením již vzniklých neshod.
 • Zaměstnanci jsou průběžně seznamováni s technologickými postupy, s možnými bezpečnostními riziky, s metodami vedoucími ke snížení dopadů činnosti společnosti na životní prostředí (systém školení zaměstnanců).
 • Dodržování zásad integrovaného systému managementu je požadováno od spolupracujících firem.

Politika integrovaného systému managementu spolu s celkovou strategií společnosti a její body jsou výchozím materiálem pro zpracování a vyhlašování konkrétních cílů a cílových hodnot.

Vedení společnosti kontroluje jejich plnění a periodicky hodnotí efektivnost celého systému, plánuje a zajišťuje zdroje potřebné pro funkci integrovaného systému managementu (závazek vedení společnosti k zajišťování potřebných zdrojů).

Politika integrovaného systému managementu je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

Všichni zaměstnanci jsou povinni vykonávat přidělené činnosti v souladu se zásadami integrovaného systému managementu a jsou zainteresováni na vyhledávání aspektů a rizik, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu produktů, na životní prostředí nebo na bezpečnost jejich práce.

Všechna práva vyhrazena SPORT Construction a.s. , 2017

Autor: IT Logica

Eshop